§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym pod adresem www.sklep.mamjewellery.com. Zawiera obowiązki i prawa obowiązujące Sprzedawcę oraz Klienta zamawiającego i kupującego produkty w sklepie internetowym.
2. Regulamin zawiera informacje, do których przekazania Konsumentowi zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.).
3. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu i jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
4. Regulamin jest ogólnodostępny i udostępniany nieodpłatnie, umieszczony na stronie głównej Sklepu, na samej górze.
5. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).

§ 2.
PODSTAWOWE DEFINICJE

1.Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.sklep.mamjewellery.com.
2. Sklep lub Sklep Internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem: www.sklep.mamjewellery.com.
3. Sprzedawca – PPHU Wap s.c. z siedzibą w Zielonej Górze, kod pocztowy 66-002, przy Ul. Stary Kisielin-Zatorze 8A, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 9291592606, REGON: 970725290, o numerze BDO: 000223010.
4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu.
5.Konsument – Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawca czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Towar lub Produkt – towary sprzedawane w Sklepie, znajdujące się w ofercie Sprzedawcy.
7. Umowa – umowa zawarta na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę.
8. Zamówienie – dyspozycja zakupu Towaru złożona przez Klienta za pomocą środków komunikacji technicznej.
9. Formularz – skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia.
10. Czas realizacji zamówienia – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane oraz przekazane do wysyłki. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep Internetowy oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta (w przypadku wyboru formy płatności innej niż za pobraniem).
11. Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót i niedziel.
12. Przepisy prawa – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964r., nr 16, poz.93 ze zm.); ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827); ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2002r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

§ 3.
KONTAKT ZE SKLEPEM

1.Adres Sprzedawcy – Ul. Stary Kisielin – Zatorze 8A, 66-002 Zielona Góra.
2. Adres e-mail Sprzedawcy –pphuwap@ikona.pl.
3.Numer telefonu Sprzedawcy – +48 68 327 20 42.
4.Numer rachunku bankowego Sprzedawcy – 98 1050 1911 1000 0092 6358 3073, ING Bank Śląski.
5.Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00 -16:00 w dni tygodnia od poniedziałku do piątku.

§ 4.
INFORMACJE TECHNICZNE

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu warunkiem technicznym do korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, aktywnego łącza internetowego, przeglądarki internetowej z włączoną akceptacją plików cookies i obsługą JavaScript oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

§ 5.
INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
2. Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów, lub świadczenia usług), umożliwiającą Klientom zapoznanie się z Produktami Sprzedawcy.
3. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu autorskiej, ręcznie wykonywanej biżuterii. W ramach Zamówienia Klient zawiera umowę sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, przez internet. Strony informowane są o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem.
4. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług drogą elektroniczną poprzez opuszczenie sklepu internetowego lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron.
5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
6. Sprzedawca zastrzega, że mimo dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia nieprzerwanego działania Sklepu, w funkcjonowaniu Sklepu mogą wystąpić przerwy, w szczególności w celu dokonania aktualizacji bądź prac serwisowych czy konserwacyjnych. Jednocześnie Sprzedawca informuje, że dołoży wszelkich starań aby prace te zostały zakończone jak najszybciej.
7. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. Klient powinien zaopatrzyć swój komputer, podłączony do Internetu, w program antywirusowy i na bieżąco go aktualizować.
8. Jednym z podstawowych zagrożeń każdego użytkownika Internetu dokonującego Zakupów drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju niebezpieczne oprogramowanie. W celu uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Klient powinien zaopatrzyć swój komputer, który podłączony jest do Internetu, w program antywirusowy i na bieżąco go aktualizować. Sprzedawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, również te opisywane w Regulaminie, wiążą się z działalnością hackerów, zmierzających do włamania się do systemu Sprzedawcy czy Klienta. Klient przyjmuje niniejszym do wiadomości, że pomimo stosowania przez Sprzedawcę wszelkich dostępnych środków nie istnieje niestety zabezpieczenie w sposób całkowity chroniące przed opisanymi wyżej zagrożeniami.

§ 6.
DANE OSOBOWE

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wyłącznie do celów prawidłowej realizacji Zamówienia.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, wnikające z ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2016.922 ze zm.) oraz z ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 ze zm.).
3. Sprzedawca zapewnia, że dane osobowe Klientów nie dostaną udostępnione żadnym nieupoważnionym podmiotom. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
6. Szczegółowe informacje w zakładce POLITYKA PRYWATNOŚCI: https://sklep.mamjewellery.com/polityka-prywatnosci.

§ 7.
TOWARY

1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie sa nowe, ręcznie wykonywane, nie są w żaden sposób uszkodzone oraz pozbawione są wad. Towary są projektami autorskimi i podlegają ochronie praw autorskich.
2. Sklep przedstawia Klientowi dokładny opis danego produktu oraz jego cech, łączną cenę zamówionych Produktów łącznie z wysokością opłaty za dostarczenie Zamówienia oraz informacje dotyczące sposobu płatności.
3. Z uwagi na ręczne wykonywanie Produktów dopuszcza się istnienie różnic pomiędzy zdjęciem na stronie Sklepu a Towarem dostarczonym do Klienta. Różnice te wynikają jedynie ze specyfiki wykonywanej pracy rękodzieła i nie są ich wadą.
4. Zdjęcia Produktów zamieszczone na stronie Sklepu nie oddają rzeczywistej wielkości Produktów, a jedynie mają charakter informacyjny o Produktach. Pełny opis wymiarów w centymetrach znajduje się pod każdym Produktem.
5. Produkty wymagają szczególnej troski podczas użytkowania ze względu na unikalny rodzaj wytworzenia. Szczegółowy sposób użytkowania oraz ich Pielęgnacji opisany jest na stronie Sklepu w zakładce DLA KLIENTA – PIELĘGNACJA. Klient zobowiązuje się do przestrzegania tych zasad.
6.Wszelkie reklamacje zgłaszane przez Klienta, wynikające z nieznajomości specyfiki Produktów, o której mowa wyżej, jak również z nieprzestrzegania opisanych Regulaminem zasad postępowania z Produktami, nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

§ 8.
CENY

1. Wszystkie ceny Produktów oferowanych przez Sklep podawane są w złotych polskich.
2. Ceny podane w Sklepie Internetowym są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (zawierają podatek VAT) i nie zawierają kosztów dostawy, które podane są odrębnie w cenniku dostawy i które będą doliczane do ceny kupowanych Produktów oraz każdorazowo uwidocznione w Koszyku.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, oraz prawo do organizowania (przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania) akcji promocyjnych w Sklepie.
4. Cena, która widnieje przy Produkcie w chwili jego zamówienia przez Klienta, jest ceną wiążącą obie strony umowy sprzedaży Produktu.

§ 9.
ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy posiadać i podać aktywny adres e-mail.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie adres e-mail przy Rejestracji, na który przychodzi hasło zabezpieczające do konta. Klient powinien je później zmienić w zakładce MOJE KONTO na własne oraz uzupełnić dane Klienta:
a) Imię i nazwisko lub nazwa firmy
b) Adres email
c) Numer telefonu
d) Dane do wysyłki
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 10.
ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu, w tym informacje o prezentowanych Produktach, a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w Sklepie. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. :
a) Imię i nazwisko lub nazwa firmy
b) Adres email
c) Numer telefonu
d) Dane do wysyłki
3.Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi dokładny opis danego produktu oraz jego cech, łączną cenę zamówionych Produktów łącznie z wysokością opłaty za dostarczenie Zamówienia oraz informacje dotyczące sposobu płatności.
4.Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu Sklepu. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta. Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
5. Klient na podany przy rejestracji adres e-mail dostaje wiadomość z podsumowaniem złożonego przez siebie Zamówienia wraz z danymi do przelewu i numerem konta bankowego, na który ma dokoć przelew za dane Zamówienie.
6.Termin na wykonanie płatności wynosi 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.
7.Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta oraz po zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe Sprzedawcy.
8. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
9. Towary dostępne w ofercie Sklepu mają termin realizacji od 2 do 14 Dni Roboczych. Najpóźniej do 14 dnia od zaksięgowania wpłaty Towar wysyłany jest do Klienta. W przypadku niedostępności w tym czasie części produktów objętych Zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
10. Wraz z Towarem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązuje się w takim przypadku do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
a) Imię i nazwisko/firmę,
b) Adres zamieszkania/siedziby,
c) Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
d) opis zamówienia,
e) Adres korespondencyjny
11. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

§ 11
PŁATNOŚCI

1. Zapłata za zamówiony Towar następuje jeszcze przed Wysyłką, na zasadach przedpłaty.
2. Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu, który wyświetli się po złożeniu Zamówienia oraz który dodatkowo zostanie wysłany na adres e-mail podany przez Klienta przy Rejestracji. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu.
3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
a) płatność przelewem elektronicznym lub zwykłym na rachunek bankowy Sprzedawcy: Nest Bank SA, numer rachunku 98 1050 1911 1000 0092 6358 3073.

§ 12
DOSTAWA

1. Kupione Produkty Sklep wysyła za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL lub Inpost Paczkomat zgodnie z wyborem Klienta.
2. Czas dostawy jest ustalany zgodnie z deklarowanymi przez przewoźników terminami dostawy dostępnymi na ich stronach internetowych. Wysyłka Towaru zostanie zrealizowana najpóźniej w terminie 14 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego kwoty dotyczącej konkretnego zamówienia.
3. Zamówienia dostarczane są na adres wskazany przez Klienta wyłącznie na terenie Polski. Dostawa do innego kraju możliwa jest jedynie po indywidualnych ustaleniach ceny i kosztów wysyłki oraz sposobu realizacji obowiązków związanych z uregulowaniem opłat celnych i podatków.
4. Dostawa na terenie Polski powyżej zamówień na kwotę 300 zł brutto jest bezpłatna.
5. Przed pokwitowaniem odbioru przesyłki, Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie zostało uszkodzone w transporcie, oraz czy są ślady wskazujące na jej otwarcie.
Jeżeli opakowanie przesyłki wskazuje na jej uszkodzenie lub jej wcześniejsze otwarcie, Klient jest uprawniony do odmowy odbioru przesyłki, i w miarę możliwości – w obecności kuriera – do sporządzenia protokołu szkody, a następnie Klient powinien bezzwłocznie zawiadomić Sklep o tym fakcie.